top of page

LAHJAKORTTIEN SOPIMUSEHDOT

Nämä ovat Hammasmatkojen Lahjakorttien Sopimusehdot (jäljempänä ”Lahjakorttiehdot”).

Viimeksi päivitetty: 3.2.2024

Hammasmatkat y-tunnus: 3091528-7 (jäljempänä "Hammasmatkat")

Hammasmatkat ALV-tunnus: FI30915287

Hammasmatkojen kotipaikka: Turku    

Yhteydenotto: Yhteydenottolomakkeen kautta tai info@hammasmatkat.fi

 

Sopimuksen soveltamisala

1.1 Lahjakorttiehtojen soveltamisala. Näitä lahjakorttiehtoja sovelletaan Hammasmatkojen (jäljempänä ”Hammasmatkat”) verkkokaupassa, puhelinmyynnissä, puhelimitse tapahtuvassa asiakaspalvelussa ja mahdollisen muun etämyyntikanavan välityksellä (jäljempänä ”Etämyyntikanava”) kohdassa 1.2 määriteltyjen lahjakorttien (jäljempänä ”Lahjakortti”) myyntiin ja käyttämiseen maksuvälineenä Hammasmatkojen yhteistyökumppaneiden palveluissa (jäljempänä ”Palveluntarjoaja”). Ostaessaan Lahjakortin tai käyttäessään Lahjakorttia asiakas hyväksyy nämä ehdot ostohetkellä sekä käyttöhetkellä. Kulloinkin voimassa olevat Hammasmatkojen lahjakorttiehdot ovat löydettävissä osoitteesta www.hammasmatkat.fi

1.2 Lahjakortti. Lahjakortti on maksuväline, jota voidaan käyttää Hammasmatkojen lahjakortissa yksilöityjen Palveluntarjoajien tarjoamiin palveluihin tai tavaroihin. Lahjakorttia ei voi vaihtaa rahaksi. Lahjakortti on käytettävä kokonaan yhdellä kerralla. Lahjakortti sisältää koodin (jäljempänä ”Tunniste”), jonka avulla voit käyttää Lahjakortin. Tunniste on muodoltaan AB-1234- CDEF-56GH. Lahjakortti ei ole henkilökohtainen, ellei Lahjakortissa toisin nimenomaisesti ilmoiteta.

1.2.1 Lahjakortin säilyttäminen. Hammasmatkat ei vastaa toimituksen jälkeen kadotetuista, vahingoittuneista tai varastetuista Lahjakorteista eikä korvaa näitä uusilla Lahjakorteilla.

1.2.2 Voimassaolo. Lahjakortti aktivoituu Lahjakortin toimituksen yhteydessä. Lahjakortti on voimassa 6 kuukautta Lahjakortin aktivoitumisesta, ellei lahjakortissa ole määritetty toista aikaa. Asiakkaalla ei ole oikeutta vaatia korvauksia tai Lahjakortin saldon palauttamista Hammasmatkoilta, mikäli asiakas ei ole käyttänyt saldoa Lahjakortin voimassaoloajan aikana. Hammasmatkoilla on oikeus mitätöidä Lahjakortti epäillessään Lahjakortin väärinkäytöstä.

1.2.3 Erityisehdot. Hammasmatkat voi jakaa Lahjakortteja asiakkailleen etuna, hyvityksenä, lahjana tai palkintoina järjestetyistä kilpailuista, jolloin antotilanteeseen liittyvät käyttöehdot ja rajoitukset esitetään erikseen tapauskohtaisissa erityisehdoissa.

1.3 Asiakas. Asiakkaalla tarkoitetaan näissä toimitusehdoissa kuluttaja-asiakasta, joka saa tai hankkii Lahjakortteja pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Asiakkaan on oltava oikeustoimikelpoinen luonnollinen Suomessa asuva henkilö.

 

2 Sopimuksen syntyminen ja siirtäminen

2.1 Sopimuksen syntyminen. Sopimus syntyy, kun Hammasmatkat on hyväksynyt asiakkaan tekemän tilauksen ja asiakas on maksanut Lahjakortin hinnan tai kun Lahjakortin vastaanottaja hyväksyy nämä ehdot vastaanottamalla Lahjakortin. Lahjakortin käyttöoikeus ja vastuu Lahjakortin huolellisesta säilyttämisestä siirtyy asiakkaalle, kun Hammasmatkat on toimittanut asiakkaalle Lahjakortin.

 

2.2 Sopimuksen siirtäminen. Osapuolella ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle ilman toisen osapuolen etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Hammasmatkoilla on kuitenkin ilman asiakkaan suostumusta oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy. Hammasmatkoilla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

 

2.3 Oikeus kieltäytyä sopimussuhteesta. Hammasmatkoilla on oikeus halutessaan kieltäytyä tekemästä sopimusta Lahjakortin myynnistä tai Lahjakortin luovuttamisesta asiakkaan kanssa.

 

3. Lahjakortin toimittaminen

3.1 Lahjakortin toimittaminen. Hammasmatkojen Lahjakortti esitetään Tunnisteena käytön yhteydessä.

 

3.2 Toimitetuksi katsominen. Lahjakortti katsotaan toimitetuksi sillä hetkellä, kun asiakkaalle annetaan Tunnisteen sisältävä kuitti tai muu asiakirja Hammasmatkojen asiakaspalvelusta.

 

4. Lahjakortin käyttäminen

4.1 Lahjakorttia voi käyttää Hammasmatkojen yhteistyökumppaneiden tarjoamiin palveluihin tai tuotteisiin. Hammasmatkat ei takaa, että tiettyä palvelua tai tuotetta on tarjolla. Hammasmatkoilta itseltään ei voi ostaa palveluita tai tuotteita. Lahjakortin arvo tulee käyttää maksamiseen yhdellä ostoskerralla. Jos asiakas haluaa tehdä ostoksen, jonka hinta ylittää Lahjakortin arvon, asiakkaan tulee maksaa Palveluntarjoajalle erikseen Lahjakortin jäljellä olevan arvon ja ostoksen hinnan välinen erotus. Asiakas voi tarkastaa Lahjakortin olevan arvon Hammasmatkojen asiakaspalvelusta.

 

4.2. Lahjakorttia voidaan käyttää Hammasmatkojen yhteistyökumppaneiden kortti- ja käteismaksujen yhteydessä. Lahjakortin käytöstä ei veloiteta erillisiä kustannuksia.

 

4.3 Rajoitukset. Lahjakorttia voi käyttää ainoastaan Palveluntarjoajan (Ars Salutaris) tarjoamiin palveluihin ja tuotteisiin. 

 

5. Palautusoikeus ja hyvitykset

5.1 Sopimuksen peruuttaminen ja asiakkaan palautusoikeus. Hammasmatkojen Lahjakortilla tehtyä ostoa ei voi peruuttaa siten, että käytetyn Lahjakortin saisi takaisin.

 

6. Lahjakortteja koskevat reklamaatiot.

Lahjakortteja koskevat reklamaatiot voi osoittaa Hammasmatkoille. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta: www.hammasmatkat.fi

 

7. Hammasmatkojen vahingonkorvausvelvollisuus

7.1 Vahingonkorvauksen enimmäismäärä.

Hammasmatkat ei vastaa asiakkaalle aiheutuvista välittömistä eikä välillisistä vahingoista.

 

7.2 Vahingonkorvauksen vaatiminen.

Vahingonkorvausta on vaadittava Hammasmatkojen kahden (2) kuukauden kuluessa siitä, kun vahingonkorvauksen perusteena oleva virhe havaittiin tai se olisi pitänyt havaita tai viivästystapauksissa siitä, kun toimitus on tapahtunut.

 

8. Henkilötietojen käsittely

8.1 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja muut vastaavat tiedot. Hammasmatkat käsittelee henkilötietoja tietosuojaselosteessa kuvatulla tavalla. Tietosuojaseloste on nähtävissä osoitteessa www.hammasmatkat.fi. Rekisterinpitäjänä toimii Hammasmatkat.

 

8.2 Asiakkaan oikeudet. Asiakkaalla on tietosuojaselosteessa kerrotut EU:n yleisen tietosuoja asetuksen mukaiset oikeudet ja siten esimerkiksi oikeus tarkastaa omat henkilötietonsa. Rekisteriote käsiteltävistä henkilötiedoista on tilattavissa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info@hammasmatkat.fi. Asiakkaalla on myös oikeus vastustaa sellaista henkilötietojen käsittelyä, jota Hammasmatkat tekee oikeutetun edun perusteella, kuten esimerkiksi suoramarkkinointia. Tällaisen pyynnön voi tehdä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun (info@hammasmatkat.fi). Lisätiedot ja yhteystiedot ovat saatavilla tietosuojaselosteessa.

 

9. Muut ehdot

9.1 Ylivoimainen este. Hammasmatkat vapautuu tämän sopimuksen mukaisista velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa asiakkaalle vahingonkorvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen tämän sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Hammasmatkoista riippumaton, ja jonka vaikutuksia Hamamsmatkat ei voi kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto, pandemia, tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, epidemia, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen Hammasmatkoista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin kauan, kun kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena.

 

9.2 Sovellettava lainsäädäntö. Näihin lahjakorttiehtoihin sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen lainvalintaa koskevat säännökset.

bottom of page